Traprenovatie-Offerte.com

Vraag eenvoudig een traprenovatie offerte aan bij meerdere traprenovatie-specialisten.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Traprenovatie-Offerte.com aan de invulling en het beheer van haar websites (hierna: de “Websites”) besteedt, is het mogelijk dat de informatie daarop onvolledig of onjuist is. De (inhoud van de) Websites word(t/en) regelmatig gewijzigd. Aan de (inhoud van de) Websites kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook. Traprenovatie-Offerte.com garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Websites of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Op de Websites kunnen links naar websites van derden voorkomen. Traprenovatie-Offerte.com is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van de Websites of websites van derden.

(Intellectuele eigendoms-)rechten

Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal dat op de Websites voorkomt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot logo’s, teksten, foto’s, filmpjes, databanken, muziek en opmaak) en dat door Traprenovatie-Offerte.com wordt uitgezonden (zoals beeld- en geluidsmateriaal, programmaformats, en merken) berusten bij Traprenovatie-Offerte.com en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van Traprenovatie-Offerte.com en/of de aan haar gelieerde rechthebbende ondernemingen, is ten strengste verboden, tenzij anders is overeen gekomen.

Gebruiksvoorwaarden

De hierna volgende gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Websites. De gebruiker van (een van) de Websites (hierna: de “Gebruiker”) zal de Websites noch delen daarvan verveelvoudigen en/of openbaarbaar maken, op welke wijze dan ook.

Op sommige delen van de Website(s) heeft de Gebruiker de gelegenheid zelf Materiaal toe te voegen en/of aan te leveren (bijvoorbeeld, de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van tekstberichten of stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal etc) (hierna: het “Materiaal”). Bij het toevoegen en/of aanleveren van materiaal aan de Websites zal de Gebruiker de volgende voorwaarden in acht nemen.

De Gebruiker zal geen onrechtmatig Materiaal toevoegen/aanleveren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Materiaal dat in strijd is met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt (zoals Materiaal dat strafbaar of in strijd met privacy wetgeving is, inbreuk maakt op andermans (intellectuele eigendoms-)rechten, pornografisch of discriminerend Materiaal of andere Materiaal dat kwetsend, beledigend, smadelijk of lasterlijk is of kan zijn).

De Gebruiker zal geen Materiaal toevoegen/aanleveren met een commercieel oogmerk of dat commercieel van aard is.

De Gebruiker zal geen Materiaal toevoegen/aanleveren dat schadelijk is of kan zijn voor (eigendommen van) Traprenovatie-Offerte.com of derden, zoals Materiaal dat virussen bevat of op andere wijze de werking van computers en/of andere soorten (elektronische) apparatuur kan aantasten.

De Gebruiker zal niet op overbodige wijze Materiaal toevoegen/aanleveren (bijvoorbeeld meerdere gelijke berichten of berichten die niet relevant zijn voor het betreffende onderwerp).

Door het toevoegen/aanleveren van Materiaal aan de Websites draagt de Gebruiker kosteloos alle (intellectuele eigendoms-) rechten op het Materiaal onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Traprenovatie-Offerte.com , die daarmee eigenaar wordt van het Materiaal. Traprenovatie-Offerte.com heeft derhalve het recht het Materiaal onbeperkt te gebruiken en te (doen) exploiteren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik ten behoeve van televisie- en radioprogramma’s, telefoniediensten en of ander commercieel gebruik, al dan niet door derden.

Traprenovatie-Offerte.com heeft het recht om ten alle tijde naar eigen keus Materiaal van de Websites te verwijderen of aan te passen.

Door het toevoegen van Materiaal aan de Websites draagt de Gebruiker alle (intellectuele eigendoms-) rechten op het Materiaal onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Traprenovatie-Offerte.com.

Traprenovatie-Offerte.com  is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het (gebruik van het) Materiaal. De Gebruiker vrijwaart Traprenovatie-Offerte.com voor aanspraken van derden (waaronder begrepen redelijke kosten voor juridische bijstand) die verband houden met het Materiaal.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op het gebruik van de Websites en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met (het gebruik van) de Websites zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De voorwaarden op de Websites kunnen te allen tijde door Traprenovatie-Offerte.com worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te raadplegen.


Vraag eenvoudig een offerte aan

Vul onderstaande gegevens zo compleet mogelijk in en ontvang meerdere offertes voor uw traprenovatie.

Uw Naam*
Adres
Plaats
Uw telefoonnummer*
Uw e-mailadres*
Soort / Model van uw Trap*
Hoeveel treden heeft uw trap?*
Draaiing van uw trap
Montagewijze
Eventuele overige bijzonderheden
CAPTCHAType deze tekenreeks over om te controleren of u wel mens bent.
Klik voor een andere CAPTCHA
captcha

Traprenovatie-Offerte.com vraagt voor u meerdere offertes aan bij meerdere traprenovatiebedrijven.